NB QUALITY POLAND 2015/16 - page 52

52
WOSK zABEzPiECzAjąCy dO mETALU
mETAL WAX 2
metal Wax 2 to wysokiej jakości wosk zabezpieczający do metali.
Produkt posiada w momencie rozpylenia dobrą zdolność do pełzania
oraz pozostawia po wyschnięciu na powierzchni metalu ultra cienką
warstwę ochronną zabezpieczającą przed wilgocią, słoną wodą oraz
korozją. W temperaturze pokojowej produkt uzyskuje pyłosuchość po
20 minutach oraz pełne wyschnięcie po 6 godzinach. istotną zale-
tą wosku nad farbami jest możliwość łatwego usuwania za pomocą
środka czyszczącego opartego na rozpuszczalniku (Brake Clean).
Produkt dostarczany jest wraz z rurką przedłużającą z długim wężem
obracaną o 360 stopni, zapewniającą łatwą i szybką pracę nawet w
najtrudniejszych warunkach.
iNformaCjE oGólNE
surfaCE trEatmENt
Przemysł samochodowy:
Przemysł ogólny:
• zakres temperatur podczas transportu, składowania i stosowania wynosi od +5 C° do +45 ºC.
• Przed użyciem należy dobrze wstrzasnąć aerozol.
• Przed użyciem należy upewnić się, że powierzchnie są czyste. W razie potrzeby należy
oczyścić powierzchnię za pomocą środka Brake Clean.
• Rozpylić równomiernie na powierzchnię z odległości ok. 25 cm.
• Produkt można rozpylać wyłącznie w pozycji pionowej.
Baza
wosk, dodatki i przeciwutleniacze
Kolor
żółto-brązowy
odporność na temperaturę
od -30 ºc do +80 ºc
odporność na wodę
bardzo wysoka
odporność na korozję
bardzo dobra (test mgły solnej DIn53210)
Gęstość
0,66 g/ml
• wosk zabezpieczający
o długo trwającym działaniu
• Bardzo dobra zdolność krycia
• odporny na warunki
atmosferyczne
• Łatwo zmywalny
• Dostarczany wraz z rurką
przedłużającą obracaną
o 360 stopni
iNformaCjE tEChNiCzNE
zastosowaNia
stosowaNiE
Produkt i akCEsoria
Produkt
oPakowaNiE
kod
kod krótki
GruPa Produktowa
kod EaN
mETAL WAX 2
500ml
NBQ131050
S30
Surface Treatment
4742628000845
RURKA PRzEdłUŻAjąCA
1 szt.
LiS543209
Surface Treatment
Produkty PomoCNiCzE
BRAKE CLEAN
500ml
NBQ492050
C10
Cleaning
4742628000524
• ochrona przed korozją zaglębień i powierzchni wewnętrznych elementów (skrzynie,
drzwi, dno przedziału bagażowego itd).
• ochrona przed korozją elementów metalowych przy ich składowaniu.
• ochrona przed korozją sprzętu rolniczego podczas przechowywania.
1...,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51 53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,...120
Powered by FlippingBook