NB QUALITY POLAND 2015/16 - page 53

53
surfaCE trEatmENt
PRzECiWOdPRySKOWy SPRAy dO SPAWANiA
WELdiNG SPRAy 2
Welding Spray 2 zabezpiecza powierzchnie elementów spawanych
przed przyklejaniem się odprysków powstającym przy tym procesie.
Główne składniki to izononian fenolu, dodatki i rozpuszczalniki które
chronia powierzchnię, zwiekszają jakość spawania, znacznie uprasz-
czają czyszczenie spoiny, wydłużają żywotność narzędzi. Usuwanie
preparatu z powierzchni znacznie ułatwia użycie Break Clean.
iNformaCjE oGólNE
do ochrony powierzchni podczas spawania, poprawianie jakości spoiny.
• Temperatura przechowywania, transportu i uzytkowania +5 ºC do +45 ºC.
• Przed użyciem wstrząsnąć.
• Nanosić produkt równomiernie na powierzchnię z odl. 20 cm.
• Odczekać do odparowania rozpuszczalników i rozpocząć spawanie lub cięcie.
• Oczyścić powierzchnię po skończonej pracy.
Baza
izononian fenolu, rozpuszczalniki
Zapach
zapach rozpuszczalnika
Kolor
przezroczysty
termin ważności
12 miesięcy w zamknietym opakowaniu
• Chroni powierzchnie
• Zwiększa jakość spawania
• ułatwia czyszczenie spawanych
powierzchni
• wydłuża żywotność narzędzi
iNformaCjE tEChNiCzNE
zastosowaNia
stosowaNiE
Produkt i akCEsoria
Produkt
oPakowaNiE
kod
kod krótki
GruPa Produktowa
kod EaN
WELdiNG SPRAy 2
400ml
NBQ142040
S34
Surface Treatment
4742628001712
Produkty PomoCNiCzE
BRAKE CLEAN
500ml
NBQ492050
C10
Cleaning
4742628000524
1...,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52 54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,...120
Powered by FlippingBook